Algemene voorwaarden VH Deuren

KVK: 66141540

1.    Definities

1.1   Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, hierna te noemen VH Deuren.

1.2   Aard van werkzaamheden: verkoop van binnen- buitendeuren en aanverwante producten in de ruimste zin van het woord, onder meer via de online webwinkel.

1.3   De consument: een wederpartij die handelt als een natuurlijk persoon of een vertegenwoordiger van elke andere rechtsvorm.

1.4   Verkoop op afstand: een door verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken van communicatie op afstand.

1.5   Overeenkomst: de overeenkomst aangaande koop op afstand tussen VH Deuren en de consument.

1.6   De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon of een vertegenwoordiger van elke andere rechtsvorm.

1.7     Website: alle websites van VH Deuren waarop de aanbiedingen worden gedaan.

 

2.    Algemeen

2.1   Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VH Deuren en de consument waarop VH Deuren deze                      voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VH Deuren, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3   Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

3.    Aanbiedingen en offertes

3.1   Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij anders is vermeld op de internetsites van VH Deuren.

3.2   De op de websites vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele verwijderingsbijdragen, tenzij anders aangegeven.

3.3   VH Deuren kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in              het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een              kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4   Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is VH Deuren daaraan niet gebonden. De                overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VH Deuren anders aangeeft.

3.5   Een samengestelde prijsopgave verplicht VH Deuren niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een            overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6   Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

4.    Totstandkoming van de overeenkomst

4.1   De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van de door VH Deuren via de websites gedane aanbieding. De                 aanvaarding is een feit op het moment dat de consument een bestelling via de op de websites van VH Deuren aangegeven wijze heeft geplaatst.

 

5.    De uitvoering van de bestelling

5.1   VH Deuren zal bij de uitvoering van de bestelling de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

5.2   Indien de bezorging hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet          dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen een 30 dagen nadat de bestelling bij VH                Deuren is geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Na annulering crediteren wij           zo spoedig mogelijk doch binnen 30 dagen nadien.

6.    Levering

6.1   Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op het woonadres van de consument dat het laatst aan VH Deuren kenbaar is gemaakt.

6.2   De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden            gesteld.

6.3   Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de            voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat VH Deuren de consument hiervan in kennis heeft                  gesteld. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.4   Bij totstandkoming van de overeenkomst tussen VH Deuren en consument zijn partijen overeengekomen dat: – alle goederen zelf door de                     opdrachtgever dienen te worden afgehaald:

               * bij franco levering en betaalde levering, transportkosten van de goederen voor rekening zijn van VH Deuren. In alle andere gevallen                 worden de goederen getransporteerd voor rekening en risico van de consument.

               * tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen de levering uitsluitend geschiedt voor     zover dat via een verharde weg mogelijk en               bereikbaar is.

* goederen door VH Deuren geleverd, worden niet verder geleverd dan op de begane grond.

* in geval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is VH Deuren bevoegd, indien        binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen de consument te sommeren een                  termijn te noemen waarbinnen alles zal zijn afgeroepen. Deze termijn mag een tijdvak van drie maanden zijn, gerekend vanaf de dag dat        de consument de eerste sommatie van VH Deuren heeft ontvangen.

* de consument verplicht is om aan voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke vandien is VH Deuren bevoegd om de koop zonder        rechtelijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

* bij de aflevering verstrekte vrachtbrief, afleverbon, of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te          geven tenzij de consument zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan VH Deuren meldt.

* ook al meldt de consument tijdig aan VH Deuren dat hem minder is geleverd dan op het daarvoor bedoelde document is vermeld, dan              geeft het hem niet het recht tot opschorting van betaling.

6.5   Indien VH Deuren gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de                     consument deze aan VH Deuren ter beschikking heeft gesteld.

 

7.    Garantie

7.1   De factuur geldt tevens als garantiebewijs van het geleverde artikel.

7.2   Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal VH Deuren de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel,                  indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van               VH Deuren vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan                       VH Deuren te retourneren en het eigendom daarover aan VH Deuren te verschaffen.

7.3   De hierboven genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer,              zonder schriftelijke toestemming van VH Deuren, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan           de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7.4   Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling          van de productaansprakelijkheid, dan is VH Deuren niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

7.5   Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de                wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de                         hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

 

8.    Ruilen/zichttermijn

8.1   Het aanbod zal een zichttermijn van 7 werkdagen na ontvangst inhouden. Het product(en) kan alleen ongebruikt en in originele, onbeschreven              en niet beplakte verpakking binnen deze 7 werkdagen na ontvangst zonder opgave van reden geretourneerd worden. Alleen en uitsluitend indien          de artikelen niet op maat cq. op kleur speciaal voor cliënt vervaardigd zijn, kan er in dit geval geen sprake zijn van een zichttermijn. Tevens                 benoemen wij in de bevestigingsmail een aantal specifieke artikelen die niet geretourneerd kunnen worden. Specifieke artikelen zoals B-keus               deuren kunnen niet geretourneerd worden. Mocht aan bovenstaande niet voldaan zijn dan crediteren wij 70% van de retour gestuurde                         goederenwaarde.

8.2   De termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel geldt niet indien de specifieke aard van het goed met zich meebrengt dat deze termijn niet               redelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor goederen welke voor de consument op maat gemaakt zijn.

8.3   Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending zal het aankoopbedrag op de rekening van consument overgemaakt worden. De kosten                verbonden aan de retourzending komen voor rekening van de consument.

8.4   Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke                Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst                            voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding tot betaling van schade die voortvloeit uit een                vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende                schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt zonder meer de verhoging van de                          incassokosten met BTW.

De geldende tarieven voor incassokosten zijn:

Minimumtarief                                 € 40,00

15%       over eerste                        € 2.500,00

10%       over volgende                    € 2.500,00

5%          over volgende                   € 5.000,00

1%          over de volgende              € 190.000,00

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775.00. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 

9.    Eigendomsvoorbehoud

9.1   VH Deuren blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

10.  Onderzoek en reclames

10.1   De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur te (doen) onderzoeken. Daarbij               behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans              voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

10.2   Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan VH Deuren te worden gemeld dit met gelijktijdige                          overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

10.3   Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan VH                  Deuren met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is VH Deuren gerechtigd alle                    kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratiekosten, verzendkosten en eventuele voorrijkosten in rekening te brengen.

10.4   Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de             consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van VH Deuren en op de wijze                zoals door VH Deuren aangegeven.

 

11.  Risico-overgang

11.1   Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment                  waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de                        consument aan te wijzen derden worden gebracht.

 

12.  Betaling

12.1   Tenzij anders overeengekomen dient de betaling volgens de op de websites aangegeven mogelijkheden (vooruitbetaling, iDEAL) te geschieden.

12.2   Indien betaling plaatsvindt, dient deze te geschieden vóór de aflevering van het product, op een door VH Deuren aan te geven wijze en in de                valuta waarin is gefactureerd.

12.3   Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 

13.  Opschorting en ontbinding

13.1   VH Deuren is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

               * De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
   * Na het sluiten van de overeenkomst VH Deuren ter kennis gekomen omstandigheden goede 
grond geven te vrezen dat de consument de           verplichtingen niet zal nakomen. In geval er  goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal            nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

   * De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de                 overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.2   Voorts is VH Deuren bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat                        nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien                zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet              mag worden verwacht.

13.3   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VH Deuren op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien VH Deuren de                nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4   VH Deuren behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

15.  Overmacht

15.1   Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die              niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle                van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VH Deuren geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VH Deuren niet in                  staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VH Deuren worden daaronder begrepen.

15.3   VH Deuren heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat VH              Deuren zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.4   Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode                 langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade              aan de andere partij.

15.5   Voor zover VH Deuren ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of           deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VH Deuren gerechtigd             om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als               ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

16. Geschillen

16.1   De rechter in de vestigingsplaats van VH Deuren is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.              Niettemin heeft VH Deuren het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.2   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te                      beslechten.

 

17.  Toepasselijk recht

17.1   Op elke overeenkomst tussen VH Deuren en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk                        uitgesloten.

17.2   Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.